Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » VALOKUVAUSPALVELU. PERUUTTAMINEN.

VALOKUVAUSPALVELU. PERUUTTAMINEN.

Sopimuksen peruuttaminen.

Diaarinumero: 2521/36/2015
Antopäivä: 10.02.2017

KN solmi 28. huhtikuuta 2015 Studio E:n kanssa sopimuksen valokuvauspalvelusta mallikansion kuvaamista varten. Kuvauksen hinnaksi sovittiin 390 euroa ja kuvauspäiväksi 9. toukokuuta. KN peruutti kuvausajan 29. huhtikuuta. Häneltä veloitettiin 195 euroa sopimuksen hinnasta.

Sopimusehtojen mukaan normaalihintaisen varauksen voi peruuttaa kustannuksitta seitsemän arkipäivää ennen sovittua kuvausaikaa. Erikoishintaisen sopimuksen peruuttamisesta veloitetaan 50 prosenttia mallikansion hinnasta.

Studio E:n mukaan sopimus solmittiin erikoishintaan. KN:n mukaan hän ei ollut tietoinen erikoishinnasta.

Asiassa on ratkaistava, onko kuluttajalta veloitettu peruutusmaksu ollut tätä sitovien sopimusehtojen mukainen

Vaatimukset KN vaatii Studio E:tä palauttamaan hänen maksamansa peruutusmaksun 195 euroa.

KN:n mukaan peruutusmaksu on aiheeton. Peruuttamisen piti olla kustannuksetonta seitsemän päivää ennen varattua kuvausaikaa, ja KN teki peruutuksen hyvissä ajoin.

Studio E väittää sopimuksen olevan solmittu erikoishintaan, vaikka hinta oli tavanomainen. Mitään alennushintakeskustelua ei sopimusta solmittaessa käyty eikä N:lle kerrottu erikoishinnasta. N:ia johdettiin harhaan kun hänen annettiin ymmärtää, että peruutus seitsemän vuorokauden sisällä onnistuu.

Vastaus Studio E kiistää kuluttajan vaatimuksen.

Studio E:n mukaan N:n kanssa sovittiin 490 euron arvoisen kuvauksen suorittamisesta 390 euron erikoishintaan. Keskustelu erikois-hinnasta käytiin ennen sopimuksen solmimista N:n aloitteesta. N:lle kerrottiin hyvin selvästi, että erikoishintaisen kuvauksen toimitusehdot poikkeavat tavanomaisista peruutusoikeuden osalta.

Ratkaisun perustelut Asiassa on kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä solmitun, valokuvauspalvelujen suorittamista koskevan sopimuksen sisällöstä ja peruuttamisesta.

Valokuvauspalveluja tilaavan kuluttajan sopimusoikeudellisesta asemasta ei ole annettu erityisiä säännöksiä. Lautakunta kuitenkin katsoo, että valokuvien valmistaminen on rinnastettavissa 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun irtaimen esineen valmistamiseen. Tämän vuoksi kuluttajansuojalain eräisiin irtaimeen kohdistuviin kuluttajapalvelussopimuksiin sovellettavaa 8 lukua voidaan soveltaa myös valokuvauspalvelujen tilaamiseen.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 26 § (5.1.1994/16) mukaan jos tilaaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla palveluksen ennen sen luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta suorittaa sitä loppuun. Sen sijaan toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta 30 §:n mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 30 §:n mukaan jos toimeksisaaja purkaa sopimuksen tai jos tilaaja peruuttaa palveluksen, toimeksisaajalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta. Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

KN ilmoittaa peruuttaneensa kuvauksen jo seuraavana päivänä sopimuksen tekemisen jälkeen.

Lautakunta toteaa, että kuluttajapalvelussopimuksen toimeksisaajana Studio E on yllä mainitun säännöksen mukaisesti oikeutettu perimään palvelun tilanneelta ja tilauksensa sittemmin peruuttaneelta kuluttajalta vastikkeen ja sille aiheutuneet kustannukset.

Lautakunta katsoo, että käsillä olevassa tilanteessa Studio E ei ole tehnyt sellaista, mistä sillä olisi oikeus vastikkeeseen. Sen sijaan lautakunta pitää selvänä, että sille on aiheutunut sopimuksen purkamisesta edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettuja kustannuksia tai vahinkoa. Tällaisia ovat lautakunnan käsityksen mukaan lähinnä potentiaalisesti hyödyttömiksi jääneen työvoiman varaamisesta aiheutuneet kulut. Koska kustannuksista ja vahingosta ei ole annettu tarkempaa selvitystä lautakunta arvio niiden määräksi 50 euroa. Koska KN on maksanut Studio E:lle jo 195 euroa, tulee Studio En palauttaa hänelle 145 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Studio E palauttaa KN:lle 145 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Eri mieltä olleiden jäsenten lausunto:

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan sopimus sitoo osapuolia, eikä siihen sisälly automaattisesti peruutusoikeutta. Käsiteltävänä olevassa asiassa KN on allekirjoittanut sopimuksen 390 euron erikoishintaisesta mallikansiosta. Sopimuksen ehtojen mukaan sopimuksen peruuttamisesta veloitetaan 50 prosenttia mallikansion hinnasta.

Lähtökohtaisesti KN on sidottu sopimukseen. Asiassa on kuitenkin arvioitava, johtaako välitön sitoutuminen sopimukseen ja varaushinnan maksamiseen ilman mahdollisuutta perua kauppaa seuraamuksitta KSL:ssa tarkoitettuun kohtuuttomuuteen.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen, sekä muut seikat.

Lainsäädännössä on yhä enenevässä määrin mahdollistettu kuluttajalle sopimuksen peruuttaminen seuraamuksitta määräajan ilman syytä. Tällaisia sopimustyyppejä, joissa peruuttaminen on mahdollistettu, ovat muun muassa koti- ja etämyynti (KSL 6:14 ja 6a:12) ja aikaosuuskauppa (KSL 10:9) Vastaava mahdollisuus on tulossa kuluttajalle myös asuntoluottoja koskien. Perusteluna peruuttamisoikeudelle on pidetty sitä, että kyseisissä sopimustyypeissä kuluttajan mahdollisuudet harkitusti sitoutua sopimukseen ovat rajalliset. Kyseisten kuluttajansuojalain säännösten yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut erityisesti suojella kuluttajaa tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja lähestyy häntä yllättäen tai yllättävällä tavalla, ja ilman, että kuluttajalle annetaan tosiasiallista ja riittävää harkinta-aikaa ja -mahdollisuutta sopimuksen tekoon. Vaikka kyseisiä kuluttajansuojalain säännöksiä ei voidakaan suoraan soveltaa puheena olevaan riita-asiaan, katsomme niiden ilmentävän laajemminkin sitä, milloin sopimuksen välitön sitovuus ilman peruuttamisoikeutta voi johtaa kohtuuttomuuteen.

Saadun selvityksen perusteella katsomme, että kuluttajan on edellytetty tekevän häntä sitovan päätöksen maksullisesta mallikansiokuvauksesta saman tien ilmaisen koekuvauksen jälkeen. Ottamatta kantaa siihen, onko tällaista menettelyä pidettävä hyvän tavan vastaisena, jossa ilmaisen koekuvauksen varjolla liikkeeseen houkuteltu asiakas saadaan sitoutumaan ilman pidempää harkintamahdollisuutta lähes 400 euron hintaiseen sopimukseen, katsomme, että Studio En menettely on ollut omiaan heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös.

Ottaen huomioon ne tilanteet, joissa lainsäädännössä kuluttajalle on mahdollistettu peruuttamisoikeus, ja ne olosuhteet, joissa arvioitavana oleva sopimus on tehty, pidämme Studio E:n ja kuluttajan välistä sopimusta kohtuuttomana sen välittömän sitovuuden osalta. Sovittelemme sopimusta siten, että kuluttajalla on ollut vastaava 14 vrk:n peruuttamisoikeus kuin esimerkiksi KSL 6 luvun mukaisessa etämyynnissä rajoitetuin korvausvastuin. Näin ollen kuluttaja ei ole peruuttamisesta vastuussa toimeksisaajalle KSL 8 luvun 30 §:n mukaisesti. Katsomme, että hän on korvausvastuussa Studio E:lle vain ennen peruuttamista mahdollisesti aiheutuneista todellisista kuluista.

Kuluttaja on saadun selvityksen mukaan ilmoittanut peruuttavansa sopimuksen lähes välittömästi sen solmimisen jälkeen. Kuluttaja on siten tehnyt ilmoituksen riittävän ajoissa eikä hän näin ollen ole sidottu sopimukseen. Asiassa ei ole ilmennyt, että Studio E:lle olisi aiheutunut sopimuksesta kuluja ennen sen peruuttamista.

Kuluttaja vaatii maksamansa 195 euron palauttamista. Pidämme vaatimusta perusteltuna ja katsomme, että Studio E:n tulee maksaa kyseinen summa kokonaisuudessaan kuluttajalle.

 
Julkaistu 10.2.2017