Ratkaisupyynnön käsittely

Kun ratkaisupyyntösi tulee lautakuntaan, se kirjataan saapuneeksi. Ratkaisupyynnön saapumisesta lautakuntaan lähetetään sinulle vahvistus.

Jotta lautakunta voi ottaa ratkaisupyyntösi käsiteltäväksi, sinun pitää ensin yrittää selvittää asiaa kuluttajaneuvonnassa tai Euroopan kuluttajakeskuksessa. Asiasi käsittelyn nopeuttamiseksi, ilmoita valituksessa, onko asia ollut kuluttajaneuvonnassa tai Euroopan kuluttajakeskuksessa selvitettävänä. Huomaa erityisesti, että kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos sitä ei ole ensin selvitetty kuluttajaneuvonnassa. Tällaiset asiat toimitetaan lautakunnasta viran puolesta kuluttajaneuvontaan.

Kirjeenvaihto

Ensimmäiseksi asian esittelijä perehtyy lähettämääsi ratkaisupyyntöön. Vastapuolelle lähetetään vastauspyyntö ja sen mukana valitusasiakirjat. Vastauksen saavuttua selähetetään sinulle tiedoksi mahdollista kannanottoasi varten. Kannanottosi lähetetään yleensä vielä tiedoksi vastapuolellesi.

Näin molemmat osapuolet ovat saaneet tiedon toisen osapuolen näkemyksistä riidassa. Osapuolten kirjeiden ja heidän mahdollisesti hankkimiensa selvitysten tiedoksianto voi jatkua tämän jälkeenkin.

Lausunnot

Lautakunta voi tarpeen vaatiessa hankkia asiantuntijalta lausunnon. Lausunnon tarve harkitaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Kovin kalliita lausuntoja lautakunta ei voi hankkia.

Koska useat jaostojen valmistelijat ja jaostojen jäsenet ovat alansa asiantuntijoita, tarvittava asiantuntemus löytyy useimmiten lautakunnasta.

Päätös jaostokäsittelyssä

Kun asiaa on riittävästi selvitetty ja se on valmis ratkaistavaksi, jaoston esittelijä laatii ratkaisuehdotuksen, jonka hän esittelee jaostolle. Jaosto päättää kokouksessaan ratkaisusuosituksesta.

Jaoston keskimääräinen käsittelyaika ilmoitetaan vahvistus- ja vastauspyyntökirjeessä.

Yksipuolinen päätös

Jos vastapuoli eli se jonka toimista on valitettu, ei anna vastaustaan, asia ratkaistaan yksipuolisella päätöksellä. Silloin ratkaisu tehdään ratkaisunpyytäjän vaatimusten mukaisesti, jos ne eivät ole selvästi vailla perustetta.

Yritys tai muu vastapuoli ei siis voi välttyä päätökseltä jättämällä vastaamatta lautakunnalle.

Jos kuitenkaan näyttöä siitä, että vastapuoli olisi saanut asian tietoonsa, ei ole, lautakunta ei voi antaa päätöstä.

Täysistunto

Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tarkastavat kaikki jaostopäätökset. Tärkeimmät asiat siirretään täysistuntokäsittelyyn. Tällöin päätöksen saaminen kestää vielä joitakin kuukausia jaostokäsittelyn jälkeen.

Päätös osapuolille

Kun päätös on kirjoitettu puhtaaksi ja allekirjoitettu, se lähetetään osapuolille samanaikaisesti. Päätöksestä ei anneta tietoja puhelimitse osapuolille tai ulkopuolisille ennen kuin osapuolet ovat saaneet sen. Päätöksessään lautakunta joko suosittaa hyvitystä, ei suosita hyvitystä tai jättää ratkaisun antamatta esimerkiksi puuttuvan toimivallan vuoksi.

Hyvityssuositus

Jos päätöksessä on suositettu hyvitystä, valituksen tehneen on otettava yhteys toiseen osapuoleen käytännön toimien sopimiseksi.

Vastapuoli ei yleensä tiedä maksuyhteystietoja tai miten voi oikaista virheen. Siksi yhteydenotto on tärkeää.

Kun on suositettu hyvitystä, osapuolia pyydetään ilmoittamaan, onko päätöstä noudatettu.

Lautakunnan hyvityspäätös on suositus. Ei ole olemassa keinoa, jolla voisi pakottaa vastapuolen noudattamaan sitä. Lainvoimaiseen, velvoittavaan päätökseen tarvitaan tuomioistuimen päätös.

Lautakunnan päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin. Noin 80 prosenttia yrityksistä noudattaa lautakunnan päätöstä.

Ei hyvitystä

Jos hyvitystä ei ole suositettu, asia on lautakunnassa loppuun käsitelty. Jos asia viedään oikeuteen, olisi tärkeää, että siitä ja oikeuden päätöksestä ilmoitettaisiin lautakunnalle.

Lautakunta ei vie asioita oikeuteen eikä avusta oikeudenkäynnissä. Mahdollisuudesta saada kuluttaja- asiamies oikeudenkäyntiavustajaksi kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla.

Ei ratkaisua

Joissakin tapauksissa lautakunta ei voi antaa suositusta lainkaan.

Lautakunta ei voi kuulla todistajia kuten tuomioistuimet. Jos asia on ratkaistavissa vain todistajia kuulemalla, suositusta ei anneta.

Suositusta ei myöskään anneta, jos lautakunnalta puuttuu toimivalta tai vastapuoli on konkurssissa.

Joskus valituksessa annetut tiedot ovat niin puutteellisia, ettei suositusta voi antaa tästä syystä. Myös silloin, kun suosituksen antaminen edellyttää tuotteen tarkastamista lautakunnassa, eikä sitä voida tehdä, ratkaisua ei anneta.

Seuranta

Lautakunta seuraa aktiivisesti päätösten noudattamista osapuolten ilmoittamista tiedoista.

Ei valitusoikeutta

Kuluttajariitalautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Kuluttajariitalautakunnassa käsitellyn asian voi aina viedä oikeuden käsiteltäväksi.

Lautakunta ei käsittele uudelleen asiaa sen vuoksi, että jompikumpi osapuoli on päätökseen tyytymätön tai sen vuoksi, että asiaan on hankittu myöhemmin uutta selvitystä.

Lautakunta voi käsitellä asian uudelleen, jos päätöksessä on selvä asiavirhe.

 
Julkaistu 5.11.2019