Framsidan » Klagomål till nämnden

Klagomål till nämnden

Kom ihåg att Du – innan Du inkommer med klagomål till konsumenttvistenämnden – allra först ska meddela säljaren eller den eventuella andra motparten om felet, så att Du försäkrar Dig om att en uppgörelse i godo är utesluten.

Om parterna inte lyckas nå en uppgörelse i sämja, är det bra att försöka ta konsumentrådgivningen till hjälp. Kontaktuppgifterna till rådgivningen och information om konsumenternas rättigheter hittar Du på Konsumentverkets webbplats.

Konsumenttvistenämnden befattar sig med sådana skriftliga klagomål som innebär att en motpart krävs på gottgörelse av något slag.

Konsumenttvistenämnden är inte en övervakningsmyndighet. Konsumentverket och konsumentombudsmannen är de myndigheter som bl.a. ska övervaka företagens marknadsföring och avtalsvillkorens skälighet. Konsumenttvistenämnden kan inte tillrättavisa näringsidkare, ger inte ut anvisningar om vad som är god kundservice och får inte förbjuda företag att bedriva verksamhet.

De beslut som nämnden fattar är rekommendationer till lösningar av tvistefrågor. Till skillnad från domstolsbeslut är besluten av konsumenttvistenämnden inte tvingande. Ändå fogar sig ca 80 % av näringsidkarna efter nämndebesluten.

Behandlingen i konsumenttvistenämnden är gratis, för vardera parten.

Parterna står för sina egna kostnader, som t.ex. portokostnader. Om en av parterna skaffat sig en nödvändig expertutredning som kostat pengar, så kan nämnden i sin rekommendation om förlikning föreslå att även kostnaderna för utlåtandet ersätts.

När Du inlämnar ett klagomål till konsumenttvistenämnden, kan Du göra det på egen hand. Du behöver inte t.ex. en advokat. Nämnden har också skyldighet att ta egna initiativ i utredningen av fallet, om den finner det påkallat.

Visst kan Du anlita ett ombud, om Du vill. Ombudet kan vara vem som helst som Du väljer och som accepterar uppdraget. I så fall ska Du ifylla punkten Fullmakt på klagomålsblanketten. Om Du använder Dig av ett ombud så ska Du förse honom eller henne med fullmakt – en fullmakt "in blanco" räcker. För arvodet som Du eventuellt betalar till Ditt ombud ges ingen ersättning.

 
Publicerad 9.7.2013