Anvisning om ifyllningen av klagomålsblanketten


Webbtjänsten

Ifyll med omsorg alla punkter på blanketten. Var särskilt uppmärksam med punkten "Krav och motiveringar till dessa". Konsumenttvistenämnden kan inte rekommendera att Du får större ersättning än den Du krävt. Tänk på att dina krav dock måste vara realistiska.

I Finland har vi inte ett skadeståndssystem som har karaktären av straff, som t.ex. i USA. Avsikten med skadestånd i det finländska systemet är att försätta den som lidit skada i samma ekonomiska situation som om skadan inte alls hade inträffat.

Likaså bedöms prisnedsättning och andra gottgörelser enligt realiteterna och enligt lagen. Någon ersättning för besvikelse och irritation ges inte.

Om Du överdriver Dina krav kan det försvåra Dina möjligheter att nå en uppgörelse i godo. Det är alltid bäst att nå en förlikning, för en sådan sparar tid, besvär och pengar för alla inblandade. Förlikning kan ingås också medan ärendet ligger hos nämnden för behandling.

Bevisen är viktiga

Din uppgift är att föra saken i bevis, med andra ord ska Du förete utredningar som beskriver felet och den skada Du lidit, alltså det som Du vill ha gottgörelse för. Utredningen kan göras t.ex. med kvitton.

En noga uppgjord specifikation med motiveringar kan räcka, om kvitton inte finns att tillgå. Det viktiga är att specifikationen är trovärdig.

Nämnden behandlar ärendet utgående från de utredningar som framgår av dokumenten, i vissa fall också med granskning av den produkt som saken gäller. Ta reda på, av den person som handlägger fallet, om Du kan använda produkten eller om den behövs för granskning. Det är också orsaken till att det är bäst att Du inte låter reparera produkten innan den varit till granskning. Om felet dock är sådant att det behöver åtgärdas snabbt för undvikande av följdskador, är det säkrast att först be en opartisk expert granska och dokumentera felet.

Det kan dock vara svårt att skaffa fram en expert av det här slaget. Konsumentrådgivningen kan vara till hjälp med detta. Den lokala handelskammaren bör ha uppgifter om lämpliga inspektörer.

Det är inte värt att skicka produkten tillsammans med klagomålet till nämnden. Om nämnden vill se produkten, ber man separat om den.

Bifoga till klagomålet kopior av den eventuella korrespondens som Du haft med motparten, likaså eventuella andra skriftliga belägg. Avtalsdokument, som anbud, orderbekräftelse, köpeavtal och avbetalningsförbindelser, garantibevis, garantivillkor och bruksanvisningar är viktiga bilagor till Din klagoskrift. Klipp inte till kopiorna av kvitton, recept och andra bilagor i ovanlig storlek så att dimensionerna motsvarar originalens, utan skicka in dem som vanliga fotokopior i storlek A4. Nita inte ihop pappren. Eventuella fotografier skickas med fördel i form av utskrifter på papper, en uppsättning till nämnden och en uppsättning till varje motpart.

Webbtjänsten
 
Publicerad 7.5.2019